(+34) 93 357 79 40

  

POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment/consento perquè les dades de caràcter personal proporcionats en aquesta Web siguin inclosos en un fitxer el responsable del qual és l'empresa AUTOMATISMOS BIELCO, S.L. amb CIF: B-60183316, amb domicili en C/ Joan d’Àustria,95-97 4º2º 08018-Barcelona. Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD.


Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzats per atendre les seves sol·licituds de serveis, així com informar-li sobre noves activitats de l'empresa AUTOMATISMOS BIELCO, S.L. A l'efecte del previst en els articles 11 i 34.i) LOPD, consent expressament que les seves dades puguin ser comunicats per l'empresa AUTOMATISMOS BIELCO, S.L., a qualsevol de les empreses associades o col·laboradores, per a les finalitats abans indicades.

POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD), AUTOMATISMOS BIELCO, S.L., li informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix a la nostra web seran recollits en un fitxer el responsable del qual és AUTOMATISMOS BIELCO, S.L. amb CIF: B-60183316, amb domicili en C/ Joan d’Àustria,95-97 4º2º 08018-Barcelona. Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzats per atendre les seves sol·licituds de serveis, així com informar-li sobre noves activitats d'AUTOMATISMOS BIELCO, S.L. A l'efecte del previst en els articles 11 i 34.i) LOPD, consent expressament que les seves dades puguin ser comunicats per AUTOMATISMOS BIELCO, S.L, a qualsevol de les empreses associades o col·laboradores, per a les finalitats abans indicades.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable a qualsevol moment, si ben no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent així mateix al fet que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’ exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en l'article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives d'AUTOMATISMOS BIELCO, S.L, en els termes i condicions aquí, igualment es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades.

AUTOMATISMOS BIELCO, S.L, li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l'article 9 LOPD i en el Reial decret 1720/07, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter persona